ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 27/10/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                   Αριθμός Πρωτοκόλλου 19961/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (40ΗΣ ΘΕΣΗΣ) ΣΤΟΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Στη Νάξο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 27 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 1144/24-08-2020 (ΑΔΑ:63ΗΥΩΚΗ-Χ6Τ) απόφαση Δημάρχου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και
απαρτίζεται από τους κάτωθι:

 1. Νικόλαος Βαθρακοκοίλης, Αντιδήμαρχος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. Ιωάννης Κάβουρας, ΔΕ1 Διοικητικού ΜΕΛΟΣ
 3. Ελένη Βασιλάκη, ΔΕ1 Διοικητικού ΜΕΛΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Μαρία Πολυκρέτη, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, γραμματέα της επιτροπής, που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.
O Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να καθοριστεί η τελική σειρά κατάταξης (40η θέση) στον οριστικό πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

 • Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
  Τη σχετική ανακοίνωση υπ’ αριθ. 14109/21-08-2020 (ΑΔΑ:6ΔΘ5ΩΚΗ-Τ0Η) για την
  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
  σαράντα τριών (43) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο Νάξου
  και Μικρών Κυκλάδων.
 • Την υπ΄ αριθ. 1228/07-09-2020 (ΑΔΑ: 9Τ3ΩΩΚΗ-ΝΟΧ ) απόφαση του Δημάρχου Νάξου
  και Μικρών Κυκλάδων περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
  δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.
  ∆ήµος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων 27/10/2020
  Αριθµός πρωτοκόλλου 19961/2020
 • Την από 22-10-2020 με αρ. πρωτ. 19606/22-10-2020 υπεύθυνη δήλωση παραίτησης της
  Βιλαντώνη Χρυσοβαλάντου – Αγγελικής του Γεωργίου.
 • Τις υπεύθυνες δηλώσεις μη αποδοχής πρόσληψης των επόμενων διαθέσιμων στον
  οριστικό πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας για την πρόσληψη προσωπικού με
  σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών
  μονάδων: Μαστρογιαννοπούλου Δέσποινας του Δημητρίου (αρ. πρωτ. 19771/23-10-
  2020), Παπαθανασίου Μαρίας – Παναγιώτας του Αθανασίου (αρ. πρωτ. 19608/22-10-
  2020) και Μανδηλαρά Σταμάτας του Νικολάου (αρ.πρωτ. 19740/23-10-2020).
 • Το γεγονός της ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία και σε όλα τα επιμέρους
  βαθμολογούμενα κριτήρια των δύο (2) επόμενων διαθέσιμων υποψηφίων:
  Παρτσινεβέλου Μαρίνας του Γεωργίου και Κουφοπούλου Αγγελικής Άννας του
  Κωνσταντίνου.
 • Την ανάγκη αντικατάστασης της ανωτέρω υπαλλήλου Βιλαντώνη Χρυσοβαλάντου –
  Αγγελικής του Γεωργίου που παραιτήθηκε.
 • Την με αρ. πρωτ. 19795/26-10-2020 ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης ισοβαθμούντων υποψηφίων.

Ενώπιον της Επιτροπής, αφού προσκλήθηκαν τηλεφωνικά, παρευρέθηκαν κατά τη διενέργεια της
κλήρωσης οι:

 1. Παρτσινεβέλου Μαρίνα του Γεωργίου
 2. Κουφοπούλου Αγγελική Άννα του Κωνσταντίνου

Ακολούθησε η διενέργεια της κλήρωσης.

Το αποτέλεσμα της κλήρωσης για την 40η θέση έχει ως εξής:
ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ (ΜΕΛΟΣ)
 3. ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ (ΜΕΛΟΣ)

Σχόλια are closed.