Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 29/10/2020                      
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                     Αριθμός Πρωτοκόλλου 20050/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                           Προς: ΧΡΩΜΑΤΑ “ΚΟΡΡΕΣ” /
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                        ΤΕΡΡΗ ΑΙΚ. ΚΟΡΡΕ /
Πληροφορίες: Βερύκοκκος Στ.                                                                    ΧΡΩΜΑΤΑ – ΕΙΔΗ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285360132
FAX: 22850-23570

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την

«Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων»

του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

 

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί, για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της παραπάνω προμήθειας στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου εντός σφραγισμένου φακέλου μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την επισυναπτόμενη Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

 

Η εκτέλεση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην όποια υποχρέωση μεταφοράς/αποστολής προκύψει.

 

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

 

  1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
  2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημοπρασία ή σε διαγωνισμό).
  3. Η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
  4. Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται).
  5. Τους κωδικούς ΚΑΔ του ενδιαφερόμενου.

 

Ο Δήμαρχος
καα

Ευάγγελος Κατσαράς
Αντιδήμαρχος

 

Συνημμένα:

  1. Τεχνική Μελέτη
  2. Δήλωση Όρων
  3. Υπεύθυνη Δήλωση

Σχόλια are closed.