Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10. Σχετικό έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2020»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα κτιριακών έργων, κοινόχρηστων χώρων & οδοποιίας
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κωδ.: 84300
Πληροφορίες: Φραγκίσκου Αικ.
Τηλ.: 2285360145
Fax: 2285023570
E-mail: kfragkiskou@naxos.gov.gr

 

ΠΡΟΣ:
1. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών
E-mail: site-support@yme.gov.gr
2. Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο τεχνολογίας, πληροφορικής & επικοινωνιών
E-mail: iservos@naxos.gov.gr

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.
Σχετικό έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2020»

Με το παρόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του θέματος πριν την διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών 2020» (CPV:45233142-6: «Εργασίες επισκευής οδών») με συνολικό προϋπολογισμό 345.000,00€, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2020, χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου κα θα εκτελεστεί στις Κοινότητες Νάξου, Αγίου Αρσενίου, Βίβλου, Γαλήνης, Κινιδάρου, Κορωνίδας και Σαγκρίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα σας.

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.
κ.α.α

Φυρογένης Απόστολος
Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ, MSc

 

Σχόλια are closed.