ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 05-02-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 09 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Επαύξηση δυναμικότητας κατά 80 m3 /ημέρα της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης (150 m3 /ημέρα) στη Δονούσα».
2. Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αξιοποίηση γεωτρήσεων στις Κοινότητες Μέσης, Κορώνου και Φιλοτίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
3. Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών.
4. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 481/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά υποβολή πρότασης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων πλέον εργασιών ηλεκτροδότησης & αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου», ως προς τη νέα προτεινόμενη θέση.
5. Έγκριση αποδοχής επιχορηγήσεων.
6. Αποδοχή πρόσθετης δωρεάς και έγκριση σχεδίου Πρόσθετης Πράξης τροποποίησης της από 11.08.2020 Σύμβασης Δωρεάς ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές – χαρακτηριστικά και τον προϋπολογισμό του έργου σχεδιασμού, κατασκευής και εξοπλισμού του περιφερειακού ιατρείου της νήσου Σχοινούσας Κυκλάδων.
7. Ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων Φεβρουαρίου, για έγκριση ενεργειών.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.