Διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών

Ημερομηνία 22/03/2021
ΑΠ  4071/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300
Πληροφορίες : Βασιλάκης Μάρκος.
Τηλέφωνο : 2285360104
FAX : 2285023570
e-mail.: : mvasilakis@naxos.gov.gr
Νάξος 22/3/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 2540)
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
Έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 και 172 του ν. 4412/16 ( Α’ 147).
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021, ώρα 9:00 θα
διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα
συγκροτήσουν:
Α. την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του κάτωθι Έργου:
1. Αποκατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης από PLAZA BEACH HOTEL έως την ιδιοκτησία
Μαργαρίτη (Χαρανά) στην περιοχή Πλάκα της Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu)

Σχόλια are closed.