Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Κ. Κουφονησίων

ΑΠ 4216/2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Κουφονησίων
Πληροφορίες: Αντώνης Κωβαίος
Τηλέφωνο: 2285071379 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Κ. Κουφονησίων

Δια της παρούσης η Κ. Κουφονησίων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για: «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Κ. Κουφονησίων» από Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 έως και Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 .
Η υπηρεσία έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 18.745,82 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019
Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα
Ο Πρόεδρος
Κωβαίος Αντώνης

Comments are closed.