Καθαρισμό περιπατητικών διαδρομών Δ.Ε. Σχοινούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              αρ.πρωτ 5931/2021
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ
Πληροφορίες: Σταμάτιος Κωβαίος                                                     ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285074250

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
« Καθαρισμό περιπατητικών διαδρομών Δ.Ε. Σχοινούσας »

Δια της παρούσης η Κ. Σχοινούσας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Καθαρισμό περιπατητικών διαδρομών Δ.Ε. Σχοινούσας » από Παρασκευή 23 Απριλίου έως και Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.984,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Συνημμένα

Ο Πρόεδρος

Σταμάτιος Κωβαίος

Σχόλια are closed.