Συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΠ 24111/2020            17/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : I. Σέρβος
Τηλέφωνο: 2285360115
FAX: 22850-23570

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : Συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ακόλουθη υπηρεσία, από σήμερα έως και 22/12/2019 και ώρα 09.00 π.μ.

Υπηρεσία : «Συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 24.676,00 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών για αντίγραφα της σχετικής μελέτης.

Μαζί με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά :
1. Υπεύθυνη δήλωση περί της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ(για συμμετοχή σε διαγωνισμό)
4. Τους σχετικούς ΚΑΔ της επιχείρησης

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Ευάγγελος Κατσαράς

 

Σχόλια are closed.