ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                            Προς:
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                 1. Μπαρδάνης Μανώλης
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                 2. Παπαδόπουλος Ευάγγελος
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                                                    3. Καπρής Δημήτριος
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στις παρακάτω προμήθειες και υπηρεσίες στο πλαίσιο πραγματοποίησης του Θερινού Σχολείου Νάξου 2021, ως εξής:

Α/Α ΕΙΔΟΣ  

CPV

 

ΠΟΣΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 Διαμονή των καθηγητών που διδάσκουν για την περίοδο 19/07/2021 – 01/08/2021, 16 δωμάτια για συνολικά 49 διανυκτερεύσεις (49*50€) 55130000-0 2.168,15 281,85 2.450,00
2 Φόρος διαμονής (49*0,50€) 55130000-0 24,50 24,50
3 Catering για 14 ημέρες (19/07-01/08) κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 55520000-1 1.261,06 163,94 1.425,00
4 1 γεύματα 40 ατόμων για συμμετέχοντες καθηγητές και φοιτητές (40*15,00€)*1 55300000-3 530,98 69,02 600,00
ΣΥΝΟΛΑ 3.984,69 514,81 4.499,50

Τα ανωτέρω θα γίνουν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (4.499,50 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15-6474.002 (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΝ/ΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021.
Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1140/13-07-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Τα είδη 1 και 2 αφορούν στον 1ο αποδέκτη της παρούσας πρόσκλησης, το είδος 3 τον 2ο αποδέκτη και το είδος 4 τον 3ο τρίτο αποδέκτη.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μέχρι τις 19-07-2021 και ώρα 10:00.

Ο Δήμαρχος
κ.α.α.

Ευάγγελος Κατσαράς
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.