Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Νάξου, Κοινότητας Ηρακλειάς και Κοινότητας Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                        ΠΡΟΣ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                     Μπουλαξή Δημήτριο
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                        Ηλεκτρολογικές εργασίες
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Μαρία Μαθιουλάκη
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029249
Ε-mail : mathioulaki@naxos.gov.gr

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία :
«Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Νάξου, Κοινότητας Ηρακλειάς και Κοινότητας Κουφονησίων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προκειμένου για την ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου εντός σφραγισμένου φακέλου από την κοινοποίηση της παρούσης έως και την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την επισυναπτόμενη Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 31.037,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Για την κάλυψη της δαπάνης έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθ. Α-1730/03.12.2021 και Α-1731/03.12.2021 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.
Κ.Α. 20-6262.001 [Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)]
Κ.Α. 70-6162.051 [Έλεγχος και πιστοποίηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων Δήμου]
CPV : 71314100-3 [Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες]

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κ.Α. ΈΤΟΣ 2022 ΈΤΟΣ 2023 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%
ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (Κ.Α. 20-6262.001) 11.284,00 € 1.116,00 € 12.400,00 €
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384 (Κ.Α. 70-6162.051) 18.637,20 € 18.637,20 €

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών και όχι για επιμέρους τμήματα αυτών. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα :

1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου)
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημοπρασία/διαγωνισμό).
3. Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (επισυνάπτεται).
4. Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται).
5. Προσκόμιση των ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της υπηρεσίας).

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (α και β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.