ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 21-01-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 25 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2. Έγκριση της υπ’ αρ. 27/2022 Απόφασης Δημάρχου περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο έργο «Βιώσιμη αστική κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών μετακινήσεων στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
3. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Δράσεις αδεσπότων ζώων έτους 2022».
4. Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού με Α/Α 185862 του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
5. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με το ΔΛΤΝάξου για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων κλπ στις ζώνες ευθύνης του ΔΛΤΝάξου και ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης.
6. Έγκριση σχεδίου ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων ποδοσφαίρου Φιλωτίου ν. Νάξου και Κουφονησίου».
7. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
8. Έγκριση απολογισμού χρήσης έτους 2019.
9. Σύνταξη έκθεσης, κατάρτιση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2019 και υποβολή τους στο Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.