ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά
Τηλέφωνο: 2285071545

Αρ. πρωτ. 3653/11-3-3022

Προς: Μαυρογιάννη Κωνσταντίνο

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝ.
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 152,55 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την “ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ” από Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 έως και Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 .

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Δήμαρχος

Λιανός Δημήτριος

 

Σχόλια are closed.