ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 3470/9-3-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών Προς :
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2285071545 (Κύπρος) ΛΤΔ

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την
«ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΤΑ»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 7.316,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΤΑ» από Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 έως και την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022.

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.
Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.