Ανακοίνωση ΣΟΧ 1\2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Νάξος, 28-06-2022

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, ανταποδοτικού χαρακτήρα και ειδικότερα:

Κωδικός θέσης Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
 

101

Νάξος

 

(Περιφερειακή Ενότητα Νάξου)

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)  

Οκτώ (8) μήνες

 

2

 

 

102

 

Δονούσα

 

(Περιφερειακή Ενότητα Νάξου)

 

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)

 

 

Οκτώ (8) μήνες

 

 

1

 

103

Νάξος (Περιφερειακή Ενότητα

Νάξου)

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) Οκτώ (8) μήνες  

10

 

104

Νάξος

 

(Περιφερειακή Ενότητα Νάξου)

 

ΥΕ Εργατών Ύδρευσης

 

Οκτώ (8) μήνες

 

6

 

105

Νάξος

 

(Περιφερειακή Ενότητα Νάξου)

 

ΥΕ Εργατών Αποχέτευσης

 

Οκτώ (8) μήνες

 

4

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Τ.Κ. 84300 Χώρα Νάξου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Μαρίας Πολυκρέτη (τηλ.
επικοινωνίας: 22853 60125).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την 29η-06-2022 ημέρα Τετάρτη και λήγει την 08η-07-2022 ημέρα Παρασκευή (με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας).

Συνημμένα Έγγραφα:

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022

Παράρτημα ΣΟΧ

Έντυπο Αίτησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

 

Σχόλια are closed.