Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για τον καθαρισμό περιπατητικών διαδρομών νήσου Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 10636/20-6-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Προς :
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 1. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ (ΤΜΗΜΑ Ι)
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών 2. ΤΣΑΦΟ ΝΙΚΟΛΑΟ (ΤΜΗΜΑ ΙΙ)
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά
Τηλέφωνο: 2285071545

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για τον
« Καθαρισμό περιπατητικών διαδρομών νήσου Νάξου»

Δια της παρούσης ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την «Καθαρισμό περιπατητικών διαδρομών νήσου Νάξου» από Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 έως και την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 με ενδεικτικό προϋπολογισμό για:

 

Α/Α

 

Συνοπτική περιγραφή

 

Δαπάνη

 1 ΤΜΗΜΑ Ι

Εργασίες καθαρισμού περιπατητικών διαδρομών ορεινής  Νάξου

 

6.040,00
2 ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Εργασίες καθαρισμού περιπατητικών διαδρομών πεδινής Νάξου

 

6.040,00
                                                                                                          ΦΠΑ 24 %        2.899,20
                                                                                           Συνολική δαπάνη εργασιών      14.979,20

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων

β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου

γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

 

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

                                                                                              Ο Δήμαρχος

                                                                                 Δημήτριος Λιανός

 

Σχόλια are closed.