Προμήθεια ειδών (μάσκες) προς αντιμετώπιση της διάδοσης covid-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. πρωτ.: 15511/31.08.2022
ΑΔΑΜ: 22PROC011168482Προς:
Κάθε ενδιαφερόμενο

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Προμήθεια ειδών (μάσκες) προς αντιμετώπιση της διάδοσης covid-19»,
στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ. Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών στη σχετική Μελέτη.

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 00-6495.003, με ποσό ύψους 1.908.00 €, ως ακολούθως:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟ

Χωρίς ΦΠΑ

1 Χειρουργική μάσκα μιας χρήσης

(150 κουτιά των 100 τμχ ή 300 κουτιά των 50 τμχ)

15.000

 

0,08 1.200,00
2 Μάσκα FFP2 – σε ιδανικά ατομική συσκευασία

(30 κουτιά των 100 τμχ ή 60 κουτιά των 50 τμχ)

3.000 0,20 600,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.800,00
ΦΠΑ 6% 108,00
ΤΕΛΙΚΟ 1.908,00

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης: «Προμήθεια ειδών (μάσκες) προς αντιμετώπιση της διάδοσης covid-19 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» ή αντί της υπεύθυνης δήλωσης, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου, ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
4. ΚΑΔ (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
5. Δήλωση: α) για τη σύμφωνη γνώμη με τις απαιτήσεις της σχετική Μελέτης, β) διαβεβαίωση για την ποιότητα των προσφερόμενων ειδών, γ) η όποια μεταφορά των ειδών θα βαρύνει τον ανάδοχο

Συνημμένα έγγραφα: Μελέτη

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.