ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 21/10/2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 19024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νάξου και Γλινάδου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α’),
γ) την αρ. 79/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/214/οικ.14466/14.09.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»,
δ) την αρ. 375/απ 39167/02.06.2022, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Λειτουργία δημοτικού συμβουλίου»,
ε) την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236/2022 – ΦΕΚ 4756/Β/9-9-2022, με θέμα: « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00»,
στ) την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58309 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5335/14.10.2022, με θέμα: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00,
καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 25/10/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00μ.μ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την προσθήκη προσωνυμίας στο Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου Νάξου σε «Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου – Ιωάννης Νικ. Βενιέρης».
2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
3. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
4. Αναμορφώσεις χρηματοδοτούμενων έργων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων οικ. έτους 2022.
5. Ορισμός μελών για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
6. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (συμπληρωματική κατανομή έτους 2022) για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων- κάλυψη δαπανών θέρμανσης.
7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 58/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στον καθορισμό αντιμισθίας του Προέδρου της.
8. Έγκριση ή μη παραχώρησης αύλειων χώρων σχολικών μονάδων σε αθλητικούς συλλόγους για διεξαγωγή προπονήσεων καλαθοσφαίρισης.
9. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τόπου της ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής (άρθρο 217 παρ. 3 του Ν. 3463/2006).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.