Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Απολύμανση χώρων δημοτικών κτιρίων ως μέτρου πρόληψης της εξάπλωσης του COVID-19

 

                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

 

Αρ. Πρωτ.: 19321/2022

ΑΔΑΜ: 22PROC011491921

 

Προς:

Μιχαήλ Βερνίκος –

Εμμανουήλ Κοντοπίδης ΟΕ

«Απολυμαντική Νάξου»

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300

Πληροφορίες : M. Ζαζάνη

Τηλέφωνο: 2285029423

Email: mzazani@naxos.gov.gr

 

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

 

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Απολύμανση χώρων δημοτικών κτιρίων ως μέτρου πρόληψης της εξάπλωσης του COVID-19»,

στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 00-6495.003, με ποσό ύψους 3.013,20 €, ως ακολούθως:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 9 270,00 2.430,00
Φ.Π.Α. 24% 583,20
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.013,20

 

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:

  1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
  3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης: «Απολύμανση χώρων δημοτικών κτιρίων ως μέτρου πρόληψης της εξάπλωσης του COVID-19» ή αντί της υπεύθυνης δήλωσης, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου, ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
  4. ΚΑΔ (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
  5. Δήλωση: ότι ο συμμετέχων συμφωνεί με τις απαιτήσεις της Μελέτης

 

Ο Δήμαρχος,

 

 

 

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.