Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Ταχυμεταφορών έτους 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών για την υπηρεσία «Ταχυμεταφορών έτους 2023», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την επομένη εργάσιμη από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή τον Προϊστάμενο του τμήματος.
Η εν λόγω υπηρεσία, με CPV 64121100-1, αφορά σε ολόκληρο το έτος του 2023 και δεσμεύει τον Κ.Α. 00-6221, με ποσό ύψους 6.500,00 € . Κριτήριο για την ανάδειξη του αναδόχου θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα βάρους, στις κάτωθι αποστολές:

Παρακαλούμε, για την άμεση αξιολόγηση των στοιχείων, οι προσφορές να φέρουν επακριβώς τον ανωτέρω πίνακα και να αποσαφηνίζεται εάν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, διότι έχει παρατηρηθεί ότι από εταιρεία σε εταιρεία οι τιμοκατάλογοι με τις ονομασίες των κωδικών διαφέρουν.

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
4. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της υπηρεσίας Ταχυμεταφορών 2023» από τον διευθύνων σύμβουλο και μέλη ΔΣ στην περίπτωση της ΑΕ και από τους διαχειριστές στην περίπτωση ΕΠΕ ή αντί των υπεύθυνων δηλώσεων, αποσπάσματα ποινικού μητρώου από τον διευθύνων σύμβουλο και μέλη ΔΣ (περίπτωση ΑΕ) ή τον διαχειριστή (περίπτωση ΕΠΕ)
5. Μια πράξη/απόφαση της εταιρείας από όπου να αποδεικνύεται η ιδιότητα και το όνομα του Διευθύνοντος Συμβούλου, των μελών ΔΣ, του διαχειριστή αντίστοιχα

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της σχετικής ανάθεσης με δική τους ευθύνη.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική υπηρεσία. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΜΕΛΕΤΗ

Ο Δήμαρχος,

 

Δημήτριος Λιανός

 

Σχόλια are closed.