Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την υπηρεσία Εργαστηριακές Αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 2023 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αρ. Πρωτ.: 20631/11.11.2022      

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                          ΑΔΑΜ: 22PROC011583680              

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                            

Προς:

«MATTER / Εργαστήριο Χημικών – Οινολογικών Αναλύσεων

Γ. Μακρυδημήτρης & Α. Νικολοπούλου Ο.Ε.»

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                 

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300

Πληροφορίες : M. Ζαζάνη

Τηλέφωνο: 2285029423

Email: mzazani@naxos.gov.gr

 

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την υπηρεσία

«Εργαστηριακές Αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 2023 2024»

 

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης για την υπηρεσία: «Εργαστηριακές Αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», που αφορά στο 2023 και στο 1ο εξάμηνο του 2024, ήτοι διάρκειας 18 μηνών,

στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

 

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 37.167,82 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ 25-6162.005, ως ακολούθως:

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV: 71620000-0 Υπηρεσίες Αναλύσεων

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 Εργαστηριακές αναλύσεις έτους 2023

(όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Μελέτη της αρμόδιας Δ/νσης Περιβάλλοντος)

 

20.005,60

 

24.806,94

2 Εργαστηριακές αναλύσεις 1ου εξαμήνου έτους 2024

(όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Μελέτη της αρμόδιας Δ/νσης Περιβάλλοντος)

 

9.968,45

 

12.360,88

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 37.167,82

 

 

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

 

Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)

Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)

ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)

Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) από τον νόμιμο εκπρόσωπο που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της Υπηρεσίας Εργαστηριακές Αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 2023 2024» ή απόσπασμα ποινικού μητρώου

-Δήλωση της εταιρείας για την αποδοχή των απαιτήσεων της σχετικής Μελέτης

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.