ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 & 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Γραφείο Δημάρχου
Πληροφορίες: Φραγκουλοπούλου Χρυσοβαλάντου                                            Αρ. πρωτ. 22842/2022
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου,                             Τ.Κ. 84300                                                         ΑΔΑΜ 22PROC011777302
Τηλέφωνο: 2285029423                                                                                            Προς: Computer Studio A.E.
E-mail: xfra@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως και την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:00, στα πλαίσια διεξαγωγής της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 & 2024», συνολικής αξίας 13.292,80 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Μελέτη της αρμόδιας Δ/νσης, που επισυνάπτεται. Οι προσφορές πρέπει να βρίσκονται εντός σφραγισμένου φακέλου και να κατατεθούν στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε εργάσιμες μέρες και ώρες.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Η οικονομική προσφορά θα αφορά στο σύνολο των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στην σχετική μελέτη. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την σχετική Μελέτη και Συγγραφή Υποχρεώσεων, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις απαιτείται γνήσιο της υπογραφής (ή μέσω gov.gr):

1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (για κάθε νόμιμη χρήση)
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό)
3. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται) και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου
4. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται)
5. Οι κωδικοί ΚΑΔ του ενδιαφερόμενου

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.