ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          

Αρ. Πρωτ.: 22914/2022

ΑΔΑΜ: 22PROC011783879

 

Προς:

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληροφορίες : M. Ζαζάνη

Τηλέφωνο: 2285029423

Email: mzazani@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

 

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών για τη δαπάνη «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» έτους 2023, στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ. Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται στη σχετική Μελέτη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3492/06, του άρθρου 168 του Ν. 4270/14 και του άρθρου 9 του Ν.4795/21, που αφορούν στον Εσωτερικό έλεγχο και στη Σύσταση Μονάδων Εσωτερικού ελέγχου, η εν λόγω υπηρεσία αφορά στη δημιουργία πλέγματος των λειτουργιών και των διαδικασιών για τη διασφάλιση δικλίδων ελέγχου στην επίτευξη των στόχων του φορέα και δεσμεύει τον Κ.Α. 00-6162.012, με ποσό ύψους 10.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), ως ακολούθως:

   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΜΗΝΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  

 

ΑΜΟΙΒΗ

 

ΦΑΣΗ Α

Επαναξιολόγηση Κινδύνων & Ετήσιο Πλάνο Εσωτερικού Ελέγχου 2 20 2.000,00
 

ΦΑΣΗ Β

Διενέργεια Εσωτερικών Ελέγχων – Εκπαίδευση. 10 80 6.064,52
    12  

ΣΥΝΟΛΟ

8.064,52 €
       

ΦΠΑ 24 %

1.935,48 €
       

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

10.000,00 €

 

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:

  1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
  3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ έτους 2023» ή αντί της υπεύθυνης δήλωσης, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου, ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
  4. ΚΑΔ ή επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει τη συνάφεια με το είδος της δαπάνης

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.