Μίσθωση μηχανημάτων για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών για τη διαχείριση συνεπειών λόγω φυσικών καταστροφών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 23167/14.12.2022
ΑΔΑΜ: 22PROC011805987

Προς:
«Ναυπλιώτης Γεώργιος & Υιοί ΟΕ»

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Μίσθωση μηχανημάτων για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών για τη διαχείριση συνεπειών λόγω φυσικών καταστροφών»,
στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ. Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών στη σχετική Μελέτη.
Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 30-6233.001, με ποσό ύψους 18.004,80 €, ως ακολούθως:

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μονάδα Μέτρησης ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ / ΜΜ ΣΥΝΟΛΟ / ΕΤΟΣ
1 Αυτοκινούμενος φορτωτής – μεσαίος εκσκαφέας (τύπου JCB) με κουβά ή υδραυλική σφύρα Η.Δ. 2022: 6

2023: 12

 

220

2022: 1.320,00

2023: 2.640,00

2 Φορτηγό μεσαίου τύπου, διαξονικό Η.Δ. 2022: 6

2023: 12

220 2022: 1.320,00

2023: 2.640,00

3 Αυτοκινούμενος μεγάλος εκσκαφέας ελαστιχοφόρος με τσάπα Η.Δ. 2022: 7

2023: 15

300 2022: 2.100,00

2023: 4.500,00

           
        ΣΥΝΟΛΟ 14.520,00
        ΦΠΑ 24% 3.484,80
        ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 18.004,80€

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης: «Μίσθωση μηχανημάτων για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών για τη διαχείριση συνεπειών λόγω φυσικών καταστροφών» ή αντί της υπεύθυνης δήλωσης, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου, ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
4. ΚΑΔ ή επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει τη συνάφεια με το είδος της δαπάνης
5. Υπεύθυνη Δήλωση: σχετικά με την αποδοχή των όρων και των απαιτήσεων της σχετικής Τεχνικής Μελέτης (άρθρο 11ο Μελέτης)
6. Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων με τα οποία θα εκτελέσουν τις εργασίες, καθώς και τα ασφαλιστήριά τους (άρθρο 11ο Μελέτης)

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.