Προμήθεια εφαρμογής myDataLive του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 23561/2022
ΑΔΑΜ: 22PROC011842891

Προς:

Alfaware Πληροφορική ΑΕ

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς της δαπάνης για την «Προμήθεια εφαρμογής myDateLive του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Διά της παρούσης ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφοράς της δαπάνης για την «Προμήθεια εφαρμογής myDataLive Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της παρούσης.

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 1.240,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ 10-7134.004 έτους 2022, ως ακολούθως:

Περιγραφή ΣΥΝΟΛΟ
Module myDataLive 500,00
Παραμετροποίηση εφαρμογής 500,00
Σύνολο 1.000,00
Φπα 24% 240,00
Τελικό ποσό 1.240,00

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση ή συμμετοχής σε διαγωνισμούς (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
– Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) του δ/ντος συμβούλου και των μελών ΔΣ που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης για την Προμήθεια εφαρμογής myDateLive του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» ή απόσπασμα των ποινικών μητρώων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.