Ένορκη βεβαίωση ενόποιου Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφου