ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ 2022”ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Γκοτζιά Φωτεινή-Άννα
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail : fgkotzia@naxos.gov.gr

Νάξος, 23-12-2022

Αρ. Πρωτ.: 1717

Προς: Β. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ & Σ.Ι.Α. Ε.Ε.

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για τη «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ 2022”ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» έως την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022, 10,00π.μ., ενδεικτικού προϋπολογισμού 906,08€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα, η δαπάνη θα περιλαμβάνει την προμήθεια κερασμάτων, αναψυκτικών και νερών για την Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με τίτλο: «Αποχαιρετώντας το 2022» που θα πραγματοποιηθεί στο χωριό Μέλανες, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελάνων-Κούρος ο Έλληνας. Αναλυτικά, είναι απαραίτητη η προμήθεια των κάτωθι υλικών:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. 13% ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
1 ΑΜΙΤΑ 330ml MOTION ΤΜΧ 120 0,95 € 114,00 € 14,82 € 128,82 €
2 ΝΕΡΟ 24x500ml ΑΥΡΑ ΤΜΧ 10 3,52 € 35,20 € 4,58 € 39,78 €
3 ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ 1.5λτ ΤΜΧ 36 1,52€ 54,72 € 7,11 € 61,83 €
4 ΦΑΝΤΑ 1.5λτ ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΜΧ 30 1,51 € 45,30 € 5,89 € 51,19 €
5 ΦΑΝΤΑ 1.5λτ ΜΠΛΕ ΤΜΧ 30 1,51 € 45,30 € 5,89 € 51,19 €
6 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ 6κλ φυλλ.ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΤΜΧ 3 41,20 € 123,60 € 16,07 € 139,67 €
7 ΛΟΥΚΑΝΟΠΙΤΑΚΙΑ 5κλ FAMIGLIA ΤΜΧ 3 23,55 € 70,65 € 9,18 € 79,83 €
8 ΦΛΟΓΕΡΕΣ ΣΠΕΣΙΑΛ 5κλ FAMIGLIA ΤΜΧ 3 33,99 € 101,97 € 13,26 € 115,23 €
9 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙ 6κλ φυλλ.ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΤΜΧ 3 38,30 € 114,90 € 14,94 € 129,84 €
10 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΙΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ (35γρ) 9κλ ΣΤΟΦΑΡΙΣΜΕΝΑ ΤΜΧ 1 49,50 € 49,50 € 6,44 € 55,94 €
11 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΙΝΙ ΜΗΛΟΥ 9κλ ΣΤΟΦΑΡΙΣΜΕΝΑ ΤΜΧ 1 46,70 € 46,70 € 6,07 € 52,77 €
ΣΥΝΟΛΟ 801,84 € 104,24 € 906,08 €

Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο βενζινάδικο REVOIL (Φηκάς). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (τελευταίου τριμήνου) και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή μέσω taxis) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και αντίγραφο ταυτότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
4. Τους σχετικούς ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σχόλια are closed.