Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Φ.Ε.Κ. Α΄77/30-03-81), «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»,
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄114) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
  3. Την υπ' αριθμ. 141/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
  4. Την με αριθμ. 199/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,

Διακηρύττει ότι, ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων θα διεξάγει φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση χρήσης (εκμίσθωση) του ξενώνα της Τοπικής Κοινότητας Κορωνίδας μετά του εξοπλισμού του.

Διαβάστε αναλυτικά τη διακήρυξη