ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  1ης/30-1-2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

1/2012    Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2011.    Η Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την από 25/1/2012 Έκθεση πεπραγμένων της για το έτος 2011 και τη διαβίβασή της στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

2/2012    Εισήγηση για τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που θα χορηγηθούν στο Δήμο το έτος 2012.    Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τον αριθμό των αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που θα χορηγηθούν στο Δήμο το έτος 2012, ως εξής:
Α. ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Έξι (6) νέες άδειες Πλανόδιων Εμπόρων με τριετή ισχύ, στην κατηγορία αποκλειστικά και μόνο νωπών αλιευμάτων.
Σημειώνεται ότι είναι σε ισχύ έως την 31-12-2012 τέσσερις (4) επιπλέον άδειες πλανόδιου εμπορίου που είχαν χορηγηθεί από την πρώην Νομαρχία Κυκλάδων για την περιφέρεια του Δήμου μας, που αναλύονται σε: 2 άδειες νωπών αλιευμάτων, 1 για είδη ένδυσης και 1 για πλανόδια καντίνα.
Β. ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Τέσσερις (4) νέες άδειες Στάσιμων Εμπόρων με τριετή ισχύ, στην κατηγορία αποκλειστικά και μόνο στάσιμων κινητών καντινών και συγκεκριμένα:
   1 στην περιοχή ¨Αζαλά¨ Δ.Κ. Απεράθου.
   1 στην περιοχή ¨Γλατζιά Ακρωτηρίου¨ Τ.Κ. Κυνιδάρου.
   2 στην περιοχή ¨Καλαντός¨ Δ.Κ. Φιλωτίου.
Για τις θέσεις στην Δ.Κ. Φιλωτίου τέθηκαν οι εξής προϋποθέσεις: α)Η απόσταση μεταξύ αυτών να είναι τουλάχιστον 200 μέτρα β)Να βρίσκονται σε ιδιωτικό και όχι δημοτικό χώρο και γ)Κατά την επιλογή των δικαιούχων, να προηγηθούν -εφόσον έχουν και τις λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις-αυτοί που κατά το παρελθόν είχαν άδεια καντίνας στην εν λόγω περιοχή.
Σημειώνεται ότι είναι σε ισχύ έως την 31-12-2012 μία (1) επιπλέον άδεια στάσιμης καντίνας στη θέση ¨Πάνερμο¨ της Δ.Κ. Απεράθου που είχε χορηγηθεί από τον πρώην Δήμο Δρυμαλίας.

Νάξος 31/1/2012
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Comments are closed.