ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο επιλογής και κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από οικονομικής άποψης, για την ανάδειξη αναδόχου ανάθεσης εργασίας με τίτλο: ««Εργασίες καθαρισμού χανδακιών, κοιτών ρεμάτων κτλ για πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων»» και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Κ.Δ.Κ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80, της υπ' αριθ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010 Τεύχος Β) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263Α/23-12-2008) και του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν έως σήμερα.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 27 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης αποδοχής προσφορών από το Πρωτόκολλο του Δήμου την 10:00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (χωματουργικές εργασίες) και έχουν ασχοληθεί με παρόμοια έργα (καθαρισμός τάφρων, ρεμάτων), διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση του έργου και έχουν ήδη εκτελέσει με επιτυχία παρόμοιες εργασίες, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εργασίας που δημοπρατείται ανέρχεται στο ποσό των 39.991,00€ με τον ΦΠΑ 16%.
Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και για χρονικό διάστημα 4 (τεσσάρων) μηνών.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται στο ποσό των 690,00€ (2%) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ.
Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπλέον, τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.e-naxos.eu στην ενότητα Διαγωνισμοί.

Συνημμένα έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α
Πρωτονοτάριος Τοτόμης
Αντιδήμαρχος

Comments are closed.