ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  Νάξος,  02/04/2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ&                       Αρ. Πρωτ.:4366
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & EΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ- ANTΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ   &  ΒΙΟΚΑ
Προκηρύσσει Πρόχειρο  διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & EΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ- ANTΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ   &  ΒΙΟΚΑ  του   Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,  για το έτος 2014, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 64.999,98 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  από οικονομική άποψη προσφορά. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την  M.Tρίτη  15/04/2014,   και ώρα 12 :00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης αξίας της προμήθειας   για τα οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό, ήδη   ποσού  2.801,72 ευρώ  
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 22853-60100) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κ.α.α     
Τοτόμης Πρωτονοτάριος
Αντιδήμαρχος

Comments are closed.