ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

         Νάξος  1812-2015

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

         Αρ. Πρωτ. – Οικ. 25976 –

 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΠΡΟΣ:

1. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN.:

1. Γραφείο Δημάρχου.

                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 16η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει 
στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 22/12/2015,
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο  παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Αίτηση Βενιέρη Μαρίας του Στυλιανού για α) χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής)
για το έτος 2015 στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους
γεύματος – αναψυχής  στην Τ.Κ. Γλινάδου και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

               Τοτόμης Πρωτονοτάριος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)
1.      Σέργης Νικόλαος
2.      Παντελιάς Ευάγγελος
3.      Σιδερής Νικόλαος
4.      Τσολάκης Ιωάννης
5.      Χουζούρης Νικόλαος
6.      Βασαλάκης Αντώνιος