ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Νάξος  11-03-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              Αρ. Πρωτ. – Οικ. 3702  –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας 
  Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.
            KOIN.:
   Γραφείο Δημάρχου.
                                                                 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)
           
Καλείστε στην με α/α 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 15/03/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο  παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Αίτηση Αθανάσιου Παπαδόπουλου του Κωνσταντίνου για α) χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) για το έτος 2016 στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος (Ζαχαροπλαστείο)-Αναψυχής –Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών» στην Τ.Κ. Χαλκείου και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.
2. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος κατηγορίας IV: «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος – Επιχείρηση Αναψυχής» που θα λειτουργήσει στην θέση «Ορκός» της Τοπικής Κοινότητας Σαγκρίου, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
3. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IV: Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης  Πρόχειρου Γεύματος – Επιχείρηση Αναψυχής καθώς και κατηγορίας IΙΙ: Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών (Πρατήριο ΄Αρτου) στον Γεώργιο Λιόφαγο του Βασιλείου, που θα λειτουργήσει στην θέση «ΑΜΜΟΥΔΑΡΕΣ» Μικρή Βίγλα-Τ.Κ. Σαγκρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4. Έγκριση ή μη, απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων επισκεπτών στον οικισμό Άγιο Ιωάννη, Μουτσούνας, Τ.Κ Απεράθου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Με σειρά εκλογής)
1. Σέργης Νικόλαος
2. Παντελιάς Ευάγγελος
3. Σιδερής Νικόλαος
4. Τσολάκης Ιωάννης
5. Χουζούρης Νικόλαος
6. Βασαλάκης Αντώνιος