ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 31/07/2017

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 15697

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 04  Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια & εγκατάσταση κατάλληλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την επαύξηση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης στα Κουφονήσια κατά 100μ3/ημέρα.
2.    Έγκριση ή μη αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

3.    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης, σύμφωνα με την αρ. 26/2017 τελεσίδικη απόφαση του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου και την υπ’ αρ. πρωτ. 146339/2017 ΝΥ 176 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

4.    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης, σύμφωνα με την αρ. Α930/2016 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και την υπ’ αρ. πρωτ. 14673/2017 ΝΥ 178 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

5.    Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

6.    Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

 

Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Comments are closed.