ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Νάξος 10/8 /2017

ΔΗΜΟΣ Νάξου και Μικρών    Κυκλάδων

Αριθ. Πρωτ.  16479

1. Σαντοριναίο Γιάννη

2. Κάθε ενδιαφερόμενο

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την συντήρηση – επισκευή υφιστάμενων κάδων απορριμμάτων του τμήματος καθαριότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνει η προμήθεια 29 μεταλλικών πάτων που θα τοποθετηθούν επί των υφιστάμενων φθαρμένων μεταλλικών πάτων ή σε αντικατάσταση αυτών. Επιπρόσθετα τα ανταλλακτικά ( 70 τροχοί ) που υπάρχουν στην αποθήκη του Δήμου, θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενους κάδους με κατεστραμμένους τροχούς, που βρίσκονται στο συνεργείο του τμήματος καθαριότητας και ανακύκλωσης. Η δαπάνη για τις υπηρεσίες του θέματος, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 3.149,41 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.                                   Για την κάλυψη της δαπάνης  <<Συντήρηση – επισκευή κάδων απορριμμάτων >> έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 15628 και 15629 /31-07-2017  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-1144 και Α-1145

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τη <<Συντήρηση – επισκευή κάδων απορριμμάτων>>

μέχρι την  14 /08 /2017.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Comments are closed.