Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και ΜΚ ,έτους 2018

Ο Δήμαρχος Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Διακηρύττει
Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής ,
για την Δημόσια Σύμβαση Υπηρεσίας :«Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και ΜΚ ,έτους 2018» (CPV:92332000-7)
Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης είναι: 121.210,00ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Η δαπάνη βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με ΚΑ: 70-6162.019
Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης είναι από 01 ΙΟΥΝΙΟΥ -15 Σεπτεμβρίου 2018

Συνημμένα έγγραφα

Comments are closed.