Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.

Σχετικό έργο:   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»
Με το παρόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του θέματος πριν την διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία με συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Συνδέσεων Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Παραλιακών Οικισμών» (CPV:45231300-8) με συνολικό προϋπολογισμό 60.000,00 €, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ στην Α1 και άνω τάξη ΜΕΕΠ ή στα αντίστοιχα μητρώα εμπειροτεχνών.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2017, χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου κα θα εκτελεστεί στους παραλιακούς οικισμού των Δ.Κ. Αγ. Αρσενίου, Τ.Κ. Βίβλου και Τ.Κ. Σαγκρίου της Δ.Ε. Νάξου του Δήμου.

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα σας.

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ. κ.α.α.
Φυρογένης Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ