ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

           Νάξος, 29-05-2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            Αρ. Πρωτ. – Οικ. 7592 –

   ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

         ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 
  ΠΡΟΣ:  1.Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

2. Αντιδήμαρχο κ. Λιανό Δημήτριο.

 

 

 

 

KOIN.:

3. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου.

4. κα Χαμηλοθώρη Πηνελόπη.

5. κ. Βαμβακόπουλο Ιωάννη.

 

 

Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                            (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

 

Καλείστε στην με α/α 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 04-06-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο  παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Επανεξέταση του θέματος: Απόψεις της Υπηρεσίας μας περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για κατάστημα στην Τ.Κ. Χαλκείου (εντός οικισμού) κας Χαμηλοθώρη Πηνελόπης.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)

  1. Σέργης Νικόλαος
  2. Παντελιάς Ευάγγελος
  3. Σιδερής Νικόλαος
  4. Τσολάκης Ιωάννης
  5. Μανιός Δήμητριος
  6. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος