ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Νάξος 03/09/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ.Πρωτ.: οικ. 1226
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                         Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης         Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 21η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 07/09/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
2. Ορισμός οικονομικής συμμετοχής για την εγγραφή αθλητών στους αγώνες του «Νάξαθλον 2018».
3. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου έτους 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018.
4. Εξουσιοδότηση αρμόδιου υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου για ματαίωση ή τροποποίηση προπόνησης σωματείου.
5. Παραχώρηση αθλητικών χώρων για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Comments are closed.