ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Νάξος, 13-06-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                       Αρ. Πρωτ. – Οικ. 9461-
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN.:

Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 18-06-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το κατάστημα Υ.Ε. «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας (Πλήρους Γεύματος-Καφεζυθεστιατόριο)» του κ. Ιωάννη ΣΚΟΥΛΑΤΟΥ του Νικολάου, που λειτουργεί στη Τ.Κ. Βίβλου (Τρίποδες) του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2. Παραχώρηση ή μη κοινόχρηστου χώρου στο κατάστημα Υ.Ε. ιδιοκτησίας της κας Κορρέ Μαρίας του Κωνσταντίνου που βρίσκεται στην περιοχή Γρόττα της Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Με σειρά εκλογής)
1. Σέργης Νικόλαος
2. Παντελιάς Ευάγγελος
3. Σιδερής Νικόλαος
4. Τσολάκης Ιωάννης
5. Μανιός Δήμητριος
6. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος