Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                     Νάξος, 22-11-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                                 Αρ. Πρ.: 21050
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                                                                                       Προς:
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                                                                                         Κάθε Ενδιαφερόμενο
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Τηλέφωνο: 2285360156
FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00, για την προμήθεια «Προμήθεια Υλικού Απόσμησης Απορριμμάτων» κατάλληλων για την απομάκρυνση των δυσάρεστων οσμών και των κατάλοιπων των απορριμμάτων με σκοπό την συντήρηση του εξοπλισμού, την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και την προστασία των υπαλλήλων κατά την εκτέλεση των εργασιών και του φυσικού έργου τους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ως ακολούθως :

«Προμήθεια Υλικού Απόσμησης Απορριμμάτων»

K.A.: 20-6633.003
[Υλικό Απόσμησης Απορριμμάτων]

CPV: 24960000-1 [Ποικίλα χημικά προϊόντα]

Επισυνάπτεται η σχετική Τεχνική Μελέτη με την αναλυτική περιγραφή των προς προμήθεια ειδών. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ποιότητας των ειδών. Τα γεύματα θα πραγματοποιηθούν στο χώρο των εκάστοτε καταστημάτων.

Παράλληλα με την κατάθεση της προσφοράς ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:
1. Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (δίδεται από το Δήμο)
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Συνημμένο αρχειο

Ο Δήμαρχος
καα,

Κατσαράς Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος

Comments are closed.