ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ         Νάξος, 27-01-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ         Αρ. Πρωτ. – Οικ. 1917-
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ:
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN.:
κ. Σέργη Νικόλαο

κ. Βαθρακοκοίλη Νικόλαο

Γραφείο Δημάρχου.
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018)

Καλείστε στην με α/α 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 31-01-2020, ημέρα            Παρασκευή και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Συγκρότηση σε Σώμα βάση της υπ. αρ. 7/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2.       Ορισμός Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Με σειρά εκλογής)

1.       Μανιός Δημήτριος

2.       Παντελιάς Ευάγγελος

3.       Ορφανός Ηλίας

4.       Πιτταράς Αντώνιος

5.       Μαράκης Ιωάννης του Βασ