ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ «Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με δημιουργική απασχόληση έτους 2020».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για τις ανάγκες λειτουργίας του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη
παιδιών με δημιουργική απασχόληση έτους 2020».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ