ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Νάξος, 3-2- 2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                            Αρ. Πρωτ. 2393
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN.:

Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018)

Καλείστε στην με α/α 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 7-02-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για προέγκριση διαμόρφωσης εισόδου –εξόδου σε νέα ισόγεια αποθήκη με υπόγειο ιδιοκτησίας Δημητρίου Κάβουρα του Ιωάννη σε ακίνητο ονομαζόμενο < Αμπελά> στη θέση <Βαγιά> στην Κ. Αγ. Αρσενίου Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2. Λήψη απόφασης για προέγκριση διαμόρφωσης εισόδου –εξόδου σε νέες διώροφες κατοικίες με υπόγειο , κολυμβητικές δεξαμενές& φύτευσης δώματος , σε ακίνητο στο Καστράκι Κ. Σαγκρίου Νάξου ιδιοκτησίας GEM VACATIONS HELLAS.
3. Λήψη απόφασης για άδεια διέλευσης από Δημοτικές οδούς υπερμεγέθους οχήματος για τη μεταφορά τμήματος ανεμογεννήτριας από το λιμάνι της Νάξου έως την Κόρωνο Νάξου.
4. Λήψη γνωμοδότησης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την : Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων και κινητής μονάδας θραύσης –ταξινόμησης-παραγωγής μαρμαρόσκονης κι άλλων θραυστών αδρανών υλικών (σπαστηροτριβείο) , σε έκταση 58,761,91μ2 στη θέση «ΡΑΧΗ ΚΑΡΑ-ΑΝΙΑΣ»ΤΚ.ΜΟΝΗΣ ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων από την Φλώρα Μάκαρη του Στυλιανού.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Με σειρά εκλογής)
1. Μανιός Δημήτριος
2. Παντελιάς Ευάγγελος
3. Σέργης Νικόλαος
4. Ορφανός Ηλίας
5. Πιτταράς Αντώνιος
6. Βάβουλας Εμμανουήλ

 

Σχόλια are closed.