ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ. Φραγκίσκου Αικ.
Τηλ.: 22853 60145
Ε-mail: kfragkiskou@naxos.gov.gr

ΠΡΟΣ:
ΔΑΦΝΗ
Δίκτυο Αειφόρων Νήσων
(αποστολή με ηλ. ταχυδρομείο:
info@dafninetwork.gr )

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ)»
Σχετ.: α. Μελέτη υπηρεσίας
β. Με αρ. 372/9-5-2023 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης των σχετικών τευχών
γ. Με αρ. Α-975/9-5-2023 (ΑΔΑ: 9Θ76ΩΚΗ-4ΙΡ – ΑΔΑΜ: 23REQ012637568) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας καλούμε όπως υποβάλετε προσφορά για την ανάληψη εκτέλεσης της υπηρεσίας του θέματος, μέσω της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του ν.4412/2016 (Α’147).
Οι προσφορές υπογράφονται για λογαριασμό του οικονομικού φορέα:
α) από τον ίδιο τον ανάδοχο (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να έχει κατατεθεί και να έχει λάβει πρωτόκολλο του Δήμου (prot@naxos.gov.gr ) έως την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ.

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
Α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Α.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση με τις συνέπειες του Ν.1599/1986 (Α’75) στην οποία θα δηλώνεται ότι :
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό σας, οι λόγοι αποκλεισμού της παρ 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016.
Η υποχρέωση αφορά:
1. στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας
3. στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
4. στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο
Α.2 Υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α’75) στην οποία θα δηλώνεται ότι :
δεν έχει επιβληθεί εις βάρος σας η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 του Ν 4412/2016)
Α.3 Πιστοποιητικά σε ισχύ, περί εκπλήρωσης υποχρεώσεων καταβολής φόρων (φορολογικής ενημερότητα) και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους
Α.4 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα – καταστατικό, ΦΕΚ κλπ, ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ).
Α.5 Γενικό Πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο και πιστοποιητικό εκπροσώπησης – ΚΑΔ (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
(Οι παραπάνω Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.)

Β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, που περιλαμβάνεται στην παρούσα. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο.

Ο Δήμαρχος

Λιανός Δημήτριος
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. ΦΔΣ/ΣΒΑΑ

Σχόλια are closed.