Συνδιοργάνωση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με το αθλητικό σωματείο ΑΠΑΣ «Τα Φανάρια» για το καλοκαιρινό camp καλαθοσφαίρισης

Αρ. Πρωτ.: 10612/14.06.2023
ΑΔΑΜ: 23PROC012876330

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Προς:
1. Zas Travel ΟΕ (μετακινήσεις)
2. ΑΜΠΕΛΟΣ ΙΚΕ (διανυκτερεύσεις)

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την
«Συνδιοργάνωση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με το αθλητικό σωματείο ΑΠΑΣ «Τα Φανάρια» για το καλοκαιρινό camp καλαθοσφαίρισης»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Συνδιοργάνωση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με το αθλητικό σωματείο ΑΠΑΣ «Τα Φανάρια» για το καλοκαιρινό camp καλαθοσφαίρισης», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ (έως 19/06/2023, ώρα: 10.00).

Η δαπάνη, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 5.952,43 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα αφορά τα ακόλουθα, με τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις:

ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
7 μονόκλινα δωμάτια για 12 διανυκτερεύσεις  (7*12*57,00 €) 55100000-1 4.788,00 622,44

(ΦΠΑ 13%)

5.410,44
Φόρος διαμονής (84*0,50€) 55130000-0 42,00 42,00
Μετακινήσεις

 

34120000-4 403,22 96,77

(ΦΠΑ 24%)

499,99
ΣΥΝΟΛΑ 5.233,22 719,21 5.952,43

Με την οικονομική προσφορά, υποβάλλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
-Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της Συνδιοργάνωσης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με το αθλητικό σωματείο ΑΠΑΣ «Τα Φανάρια» για το καλοκαιρινό camp καλαθοσφαίρισης»
ή απόσπασμα ποινικού μητρώου
Η εν λόγω υποβολή του δικαιολογητικού, είτε για τις υπεύθυνες δηλώσεις, είτε για τα αποσπάσματα ποινικών, γίνεται ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.