Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την «ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ 2023»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : Ε. Μαύρου
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: efitrou@naxos.gov.gr

Προς: Ορχήστρα ALEA III
Εκπρόσωπος κ. Αλέξανδρος Καλογεράς

16-06-2023

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 10862/2023

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την
«ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ 2023»
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προκειμένου για την ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου από την κοινοποίηση της παρούσης έως και την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από
την επισυναπτόμενη Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
Η συνολική δαπάνη της εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 7.500,00 € (μηδενικού Φ.Π.Α). και αφορά θερινά εργαστήρια μουσικής στη Νάξο για το καλοκαίρι του 2023.
Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα.
-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
-Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της υπηρεσίας «ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ 2023» ή απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.