Θερινό σχολείο Νάξου ‘Μανώλης Μαρμαράς’ έτους 2023

Αρ. Πρωτ.: 11956/30.06.2023

ΑΔΑΜ: 23PROC012984924

 

Προς:

1.      ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ Α.Ε / NASTASIA VILLAGE  (διαμονή και φόρος)

2.      ΡΑΝΤΕΒΟΥ—ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (catering)

3.      ΥΙΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΗ Ο.Ε. (γεύμα)

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                 

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300

Πληροφορίες : M. Ζαζάνη

Τηλέφωνο: 2285029423

Email: mzazani@naxos.gov.gr

 

 

 

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την

«Θερινό σχολείο Νάξου ‘Μανώλης Μαρμαράς’ έτους 2023»

 

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Θερινό σχολείο Νάξου ‘Μανώλης Μαρμαράς’ έτους 2023», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ (έως και Τετάρτη 05/07/2023 και ώρα 15.00).

 

Η δαπάνη, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 4.990,50€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα αφορά τα ακόλουθα, με τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις:

 

 

 

 

 

 

Με την οικονομική προσφορά, υποβάλλονται τα ακόλουθα:

 

Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)

Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)

ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)

Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης «Θερινό σχολείο Νάξου ‘Μανώλης Μαρμαράς’ έτους 2023» ή απόσπασμα ποινικού μητρώου

Η εν λόγω υποβολή του δικαιολογητικού, είτε για τις υπεύθυνες δηλώσεις, είτε για τα αποσπάσματα ποινικών, γίνεται ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.