Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για Υποβρύχιες εργασίες σε υποθαλάσσιους αγωγούς και εγκαταστάσεις Δήμου

Αρ. Πρωτ.: 13616/27.07.2023
ΑΔΑΜ: 23PROC013163775

Προς:
Πιτταρά Ι. Νικηφόρο

Καταδυτικές Εργασίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Υποβρύχιες εργασίες σε υποθαλάσσιους αγωγούς και εγκαταστάσεις Δήμου», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι και την Παρασκευή 11/08/2023 και ώρα 15.00.

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 70-6162.069, με ποσό ύψους 24.800,00 €, ως ακολούθως:

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης: «Υποβρύχιες εργασίες σε υποθαλάσσιους αγωγούς και εγκαταστάσεις Δήμου» ή αντί της υπεύθυνης δήλωσης, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου, ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
4. ΚΑΔ (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
5. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Συμφωνώ με τις απαιτήσεις της Μελέτης και οι υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές»
Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.