Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για «Εργασίες παρακολούθησης, συντήρησης, καλής λειτουργίας αντλιοστασίων και ΒΙΟ.ΚΑ. Κουφονησίων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Τμήμα Ύδρευσης Άρδευσης και Αποχέτευσης                       Προς: Ψαρρό Μιχαήλ του Πολύδωρου
Πληροφορίες: Τριαντάφυλλος Μιχαήλ                                      Κουφονήσι Κυκλάδες Τ.Κ. 84302
Τηλέφωνο: 2285360129                                                              ΑΡ. Πρωτ. : 14987

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
«Εργασίες παρακολούθησης, συντήρησης, καλής λειτουργίας αντλιοστασίων και ΒΙΟ.ΚΑ. Κουφονησίων»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 24.552,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για τις «Εργασίες παρακολούθησης, συντήρησης, καλής λειτουργίας αντλιοστασίων και ΒΙΟ.ΚΑ. Κουφονησίων» από την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023 έως και την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023.

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.