Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την «Αποφρακτικές εργασίες φρεατίων και δικτύων αποχέτευσης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 16938/15.09.2023
ΑΔΑΜ: 23PROC013416929

Προς: Βασιλάκη Ιωάννη του Νικολάου
Υπηρεσίες Εργολάβου Καθαριότητας

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την

«Αποφρακτικές εργασίες φρεατίων και δικτύων αποχέτευσης»

Διά της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Αποφρακτικές εργασίες φρεατίων και δικτύων αποχέτευσης», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 εργάσιμων ημερών (από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ).

Η δαπάνη, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.596,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα αφορά τα ακόλουθα, με τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις, σε βάρος του ΚΑ 25-6162.014:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον.

Μέτρ.

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

Τιμή μονάδας ΔΑΠΑΝΗ
1 Εργασίες ελέγχου όλου του δικτύου Κατ’ αποκ. 1 1.000,00 1.000,00
Εργασίες απόφραξης κατά μήκος του δικτύου Τεμ. 3 260,00 780,00
Εργασίες απόφραξης φρεατίου του δικτύου Τεμ. 7 110,00 770,00
Εργασίες στεγάνωσης και ασφάλισης φρεατίου του δικτύου Τεμ. 7 50,00 350,00
  ΣΥΝΟΛΟ 2.900,00€
  ΦΠΑ 24% 696,00€
  ΤΕΛΙΚΟ 3.596,00€

 

 

Με την οικονομική προσφορά, υποβάλλονται τα ακόλουθα:
-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
-Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης «Αποφρακτικές εργασίες φρεατίων και δικτύων αποχέτευσης» ή απόσπασμα ποινικού μητρώου
Η εν λόγω υποβολή του δικαιολογητικού, είτε για τις υπεύθυνες δηλώσεις, είτε για τα αποσπάσματα ποινικών, γίνεται ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.